Od ponad roku czasu firmy odczuwają poważne problemy z pozyskaniem talentów do swoich organizacji, w wielu przypadkach w ogóle pracowników. Badania pokazują,  że w ostatnim czasie wśród wysokiej rangi pracowników technicznych coraz częściej zaobserwować można spadek zaangażowania, a przy tym wzrost oczekiwań finansowych. Wskaźniki lojalności są ekstremalnie niskie i dlatego aż 67% badanych planuje zmienić swoją ścieżkę kariery. (www.globalhrnews.com)
Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego spada zaangażowanie pracowników, inwestycje w szkolenia i rozwój, dlaczego tak trudno o lojalność? Odpowiedź możemy znaleźć w kilku obszarach: systemowych, mentalnych pracowników i kultury organizacyjnej firmy.

Z badania Bilans Kapitału Ludzkiego wynika, że tylko połowa (54%) pracodawców działających na terenie Polski podejmuje jakiekolwiek działania, których celem jest rozwój i szkolenia zatrudnionych pracowników. Niestety liczba ta nie napawa optymizmem. Jest to problem, o którym możemy mówić z perspektywy całego kraju. Pracodawcy pytani o największe  bariery rozwoju pracowników mówią o niedopasowaniu edukacji i kompetencji do potrzeb, jakie mają jako pracodawcy.

Kolejną barierą jest niedopasowanie programów studiów do potrzeb. Studenci otrzymują zbyt dużo teorii oderwanej od rzeczywistości. To powoduje, że podejmując pracę, mają zbyt wysokie oczekiwania, tymczasem proces ich adaptacji w firmie jest bardzo długi. W przypadku handlowców jest to średnio 5-6 miesięcy. Obserwujemy niepokojący trend, kiedy poszukujemy na stanowiska produkcyjne pracowników w puli kandydatów, rzadko pojawiają się osoby z wykształceniem zawodowym. Najczęściej aplikują osoby z wykształceniem średnim, które nie miały do czynienia z procesami produkcyjnymi. Uczenie technicznych podstaw jest czasochłonne i podnosi koszty inwestycji w pracowników. Wielu techników wyjechało za granicę. Ci, którzy jeszcze zostali również wyjadą, jeśli nie będziemy inwestować w utrzymanie w firmach pożądanych pracowników i nie będziemy w stanie sprostać wymaganiom inwestorów.

Obecnie sytuacja wygląda tak, że firmy mają zlecenia, kontakty ale brak jest personelu do jego wykonania  mimo, że bezrobocie na koniec lipca 2013 r wyniosło 2.093 tys. osób tj. 13,1%. Są przypadki kiedy firma poszukuje sezonowo 400 osób i nikt się nie zgłasza. Osoby skierowane z Urzędów Pracy nie chcą podejmować prac sezonowych, czekają na stałą, najlepiej też łatwą pracę. Szukają długookresowego bezpieczeństwa i stabilizacji.

Skala problemów związanych z brakiem wykwalifikowanych robotników i piętno zamykanych kilka lat temu szkół zawodowych dokucza pracodawcom bez względu na to, w której części Polski położona jest firma. Niedopasowanie jest zdecydowanie największym problemem rynku pracy. Aż 66 % pracodawców ma problemy w zrekrutowaniu pracowników, którzy spełniają ich wymagania. Jest to również kluczowy czynnik, który wpływa na większość działań inwestycyjnych.  Pracodawcy pytani o to, jakiego stopnia przygotowania wymagają od nowo przyjętych pracowników chcą stosować zasadę przyjmowania w pełni wyszkolonych lub wymagających niewielkiego doszkolenia. Możliwość większego lub pełnego doszkolenia widziało tylko 28% pracodawców. W przypadku wielu stanowisk pracy mimo założonej strategii i tak kończy się na inwestycji w naukę od podstaw.

Często również w procesie rekrutacji okazuje się, że ktoś z umiejętnościami specjalistycznymi nie posiada kompetencji społecznych na wymaganym poziomie, a profil osobowości tej osoby wskazuje, że trudno będzie jej osiągnąć pożądany poziom w krótkim czasie. Następuje wtedy zmiana podejścia i przyjmuje się do pracy osobę z kompetencjami miękkimi a twarde-techniczne kształcone są wewnętrznie. Te łatwiej wykształcić niż zmieniać mentalność osób, czyli drugi obszar kluczowych problemów rynku pracy.

O tym, że posiadane kompetencje wymagają doszkolenia mówi aż połowa pracodawców. To braki w zakresie kompetencji zawodowych ale również behawioralnych: organizacja własnej pracy, samodzielność, inicjatywa, odporność na stres, interpersonalne. Są kompetencje szczególnie ważne dla pracodawców – często ważniejsze od unikalnych zawodowych takie jak: samodzielność, dążenie do celu, współpraca w zespole, komunikatywność, gotowość uczenia się, otwartość na zmiany. Ich posiadanie na odpowiednim poziomie jest nieodzowne, gdy w pracy realizuje się zadania dla innych ludzi. Firmy dają szansę kandydatom, którzy nie posiadają kompetencji technicznych na pożądanym poziomie, ale ich motywacja wewnętrzna i cechy osobowości wskazują, że szybko będą w stanie nadrobić braki. Każda firma stawia wyraźnie na kompetencje społeczno-mentalne, które najtrudniej jest wyszkolić czy też nauczyć.

Jakie występują podstawowe przyczyny trudności w rekrutacjach:
Brak kandydatów 33%
Brak kompetencji technicznych 33%
Brak doświadczenia 24%
Brak umiejętności miękkich 20%
Zbyt wysokie oczekiwania finansowe 10%
Forma zatrudnienia nieakceptowana przez kandydata 5%

Najbardziej brakuje wykwalifikowanych pracowników fizycznych, techników, przedstawicieli handlowych, kucharzy, operatorów maszyn, pracowników IT, menedżerów projektów oraz pracowników działów finansów. Jak wskazują badania i trendy rynkowe w związku z technologizacją kolejnych dziedzin życia rośnie i będzie rosło zapotrzebowanie na wiedze inżynierską. Dlatego też osoby wybierające studia powinny się kierować właśnie tym wyznacznikiem i nie tracić czasu na naukę zawodu, który nie będzie potrzebny w przyszłości; również wszystkie grupy interesariuszy tj. rząd, uczelnie, pracodawcy powinny się komunikować w sprawie efektywnego planowania przyszłego rynku prac.

Poniżej przedstawiamy zawodowy deficytowe w podziale na grupy:  
S – sprzedaż, A – administracja, E – Edukacja, F- Finanse, I - IT informatyka, O - opieka i medycyna, R – Robotnicy i zawody techniczne, U - Usługi :

S – sprzedaż
W obszarze sprzedaży największe zapotrzebowanie jest na telemarketerów, przedstawicieli handlowych, van-sellerów oraz pracowników obsługi sprzedażowej on-line. Poniżej lista 20 stanowisk wg. Najwyższego zapotrzebowania.
 
Telemarketer, pracownik call center       
Przedstawiciel handlowy       
Sprzedawca w branży mięsnej       
Sprzedawca w branży spożywczej       
Doradca klienta       
Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej       
Specjalista do spraw sprzedaży        
Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)        
Organizator obsługi sprzedaży internetowej       
Sprzedawca na targowisku / bazarze       
Kierownik supermarketu       
Ekspozytor towarów (merchandiser)       
Monter reklam       
Promotor marki (trendsetter)       
Kierownik stoiska w markecie       
Ekspedient w punkcie usługowym       
Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej       
Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller)       
Kierownik działu w handlu hurtowym       
Sprzedawca reklam internetowych    

A – administracja, biuro
W obszarze „administracji” największą grupę stanowią pracownicy biurowi i urzędnicy.
 
Technik prac biurowych        
Pracownik kancelaryjny, biurowy       
Urzędnik podatkowy       
Archiwista       
Sekretarz sądowy         
Inwentaryzator       
Kosztorysant budowlany       
Funkcjonariusz służby penitencjarnej       
Pozostali urzędnicy do spraw podatków       
Asystent sędziego       
Urzędnik i pracownicy zakładów ubezpieczeń społecznych       
Pozostali funkcjonariusze służby więziennej       
Muzealnik       
Ankieter       
Statysta       
Pośrednicy pracy i zatrudnienia       
Specjalista do spraw zamówień publicznych       
Sekretarka w kancelarii        
Pracownik agencji pracy tymczasowej       
Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji    

E – Edukacja
W obszarze „Edukacji” największą grupę stanowisk deficytowych stanowią: bibliotekarze, lektorzy języków obcych, nauczyciele przedmiotów zawodowych
 
Asystent nauczyciela przedszkola        
Bibliotekarz        
Nauczyciele kształcenia zawodowego       
Lektor języka angielskiego       
Instruktor gimnastyki korekcyjnej       
Instruktor tańca         
Wykładowca na kursach (edukator, trener)       
Kierownik, specjaliści  działu szkoleń       
Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu       
Instruktor rytmiki        
Nauczyciel psycholog        
Nauczyciel  logopeda       
Pozostali lektorzy języków obcych       
Nauczyciel techniki w szkole podstawowej       
Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych       
Pozostali nauczyciele szkół specjalnych       
Nauczyciel niewidomych i niedowidzących (tyflopedagog)       
Nauczyciel muzyki w placówkach pozaszkolnych       
Nauczyciel przedsiębiorczości       
Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych    

F – finanse
W obszarze „finansów” poszukiwani są agenci ubezpieczeniowi, pośrednicy finansowi, sprzedawcy oraz doradcy w zakresie usług finansowych
 
Doradca finansowy       
Agent ubezpieczeniowy       
Pracownik do spraw ubezpieczeń       
Pośrednik w obrocie nieruchomościami       
Pośrednik finansowy       
Pracownik obsługi produktów finansowych       
Agent do spraw pozyskiwania gruntów pod nieruchomości       
Pracownik lombardu       
Pracownik (doradca) do spraw pożyczek        
Audytor       
Doradca inwestycyjny       
Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy       
Agent do spraw zakupów       
Pracownik w biurze maklerskim       
Pracownik instytucji pożyczkowej       
Kierownik agencji ubezpieczeniowej       
Broker ubezpieczeniowy       
Kierownik agencji doradztwa finansowego       
Kierownik działu w instytucji ubezpieczeniowej       
Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych    

IT - informatyka
W zakresie IT największą deficytową grupę stanowią: pracownicy ds. wprowadzania danych, zarządzania bazami danych, projektanci stron internetowych, administratorzy oraz operatorzy
 
Operator wprowadzania danych       
Technicy wsparcia  informatycznego i technicznego       
Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych       
Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu       
Projektant stron internetowych (webmaster)       
Analityk baz danych       
Operator aplikacji komputerowych       
Architekt stron internetowych       
Pracownik zabezpieczenia technicznego        
Tester systemów teleinformatycznych       
Administrator stron internetowych       
Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP       
Operator edytorów tekstu    

O - opieka i medycyna
W obszarze opieki i zdrowia dużą grupę deficytową stanowią opiekunowie, logopedzi oraz wyspecjalizowani lekarze w określonych dziedzinach:
 
Opiekun osoby starszej        
Opiekunka dziecięca        
Opiekun w domu pomocy społecznej        
Opiekunka środowiskowa        
Asystent osoby niepełnosprawnej        
Logopeda       
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej       
Wychowawca małego dziecka        
Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii       
Operatorzy aparatury medycznej       
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej       
Terapeuta środowiskowy       
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania       
Laborant biochemiczny       
Lekarz – rehabilitacja medyczna       
Lekarz – medycyna pracy       
Lekarz – anestezjologia i intensywna terapia       
Lekarz – medycyna ratunkowa       
Lekarz – okulistyka       
Lekarz dentysta – protetyka stomatologiczna       
Logopeda – neurologopedia       
Lekarz – balneologia i medycyna fizykalna       
Lekarz – neurologia       
Lekarz – psychiatria       
Lekarz dentysta – chirurgia stomatologiczna       
Farmaceuta – farmacja szpitalna       
Instruktor hipoterapii       
Lekarz – chirurgia ogólna       
Lekarz – audiologia i foniatria       
Lekarz – dermatologia i wenerologia       
Lekarz – diabetologia       
Lekarz – endokrynologia       
Lekarz weterynarii – specjalista chirurgii weterynaryjnej       
Lekarz weterynarii – specjalista chorób koni    

R – robotnicy, pracownicy techniczni
Grupa robotników jest najliczniej poszukiwaną grupą z technicznymi kompetencjami. To przede wszystkim pracownicy budowlani, operatorzy maszyn i urządzeń:
 
Robotnik gospodarczy       
Spawacz metodą MAG       
Pozostali spawacze i pokrewni       
Kierowca ciągnika siodłowego       
Spawacz metodą MIG       
Spawacz metodą TIG       
Monter ociepleń budynków       
Robotnik oczyszczania miasta       
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie       
Glazurnik       
Brukarz       
Cieśla        
Operator koparki       
Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie        
Sortowacz surowców wtórnych       
Piaskarz       
Monter kadłubów okrętowych        
Operator automatów spawalniczych       
Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni        
Pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni       
Monter rusztowań       
Monter sprzętu gospodarstwa domowego       
Operator ładowarki       
Tapicer meblowy       
Szpachlarz       
Elektryk budowlany       
Zbieracz owoców, ziół i innych roślin       
Technik automatyk       
Monter płyt kartonowo - gipsowych       
Krajacz materiałów budowlanych       
Operator urządzeń przemysłu szklarskiego        
Tartacznik       
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego        
Malarz lakiernik wyrobów metalowych       
Kierownik ruchu w zakładzie górniczym       
Pomocnik mechanika       
Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej       
Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych       
Maszynista pojazdu trakcyjnego       
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali       
Technik elektryk samochodowy       
Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym       
Monter izolacji przemysłowych        
Operator strugarek i frezarek do drewna       
Pozostali posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy       
Monter urządzeń energii odnawialnej       
Monter obrabiarek       
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych        
Inżynier utrzymania ruchu       
Operator przenośników taśmowych       
Pozostali tynkarze i pokrewni       
Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok       
Operator maszyn ogrodniczych       
Operator pras kuźniczych       
Lakiernik tworzyw sztucznych       
Operator urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych       
Monter / konserwator urządzeń przeciwpożarowych        
Kontroler jakości połączeń spawanych       
Monter samochodowej instalacji gazowej (LPG)       
Blacharz izolacji przemysłowych        
Ustawiacz maszyn do obróbki drewna       
Maszynista górniczych maszyn wyciągowych       
Operator spycharki       
Technik mechanik – konserwator urządzeń dźwigowych       
Wulkanizator taśm przenośnikowych       
Monter urządzeń laserowych       
Blacharz okrętowy       
Mistrz produkcji w przemyśle metalurgicznym        
Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych       
Operator maszyn tapicerskich       
Operator urządzeń do produkcji mas asfaltobetonowych       
Technik geofizyk S       
Kontroler urządzeń obróbki cieplnej metali       
Operator badań defektoskopowych    

U – usługi
W obszarze usług poszukiwane są osoby do ocgrony mienia, w hotelarstwie,
 
Pracownik ochrony fizycznej        
Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne       
Kucharze       
Spedytor       
Konserwator budynków       
Florysta        
Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food       
Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości       
Animator kultury        
Kurier       
Bukieciarz        
Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów        
Pozostali listonosze i pokrewni       
Pracownik pralni chemicznej       
Serwisant sprzętu komputerowego       
Recepcjonista hotelowy       
Pracownik obsługi monitoringu       
Pracownik galerii / muzeum       
Renowator mebli artystycznych       
Dekorator wyrobów cukierniczych       
Organizator usług kateringowych       
Instalator systemów telewizji przemysłowej       
Boy hotelowy       
Organizator usług konferencyjnych    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Ministerstwa Pracy za 2012 r.

Jeśli dokonamy porównania powyższych wyników ze zgłoszonym zapotrzebowaniem przez pracodawców na portalach rekrutacyjnych poprzez ogłoszenia, dochodzimy do identycznych wniosków. Lista zawodów deficytowych jest zbieżna. Największa grupę stanowią stanowiska w obszarze „Sprzedaży”.
 
1    Przedstawiciel Handlowy       
2    Specjalista ds. Administracyjnych       
3    Doradca Klienta       
4    Sprzedawca       
5    Referent       
6    Specjalista ds. Obsługi Klienta       
7    Doradca Ubezpieczeniowy       
8    Specjalista ds. Sprzedaży       
9    Księgowy       
10    Doradca Klienta (bankowość)       
11    Programista        
12    Kierownik ds. Sprzedaży       
13    Handlowiec       
14    Zastępca Kierownika Sklepu       
15    Kierowca       
16    Konsultant Telefoniczny       
17    Robotnik Produkcyjny       
18    Operator Maszyn       
19    Programista       
20    Specjalista ds. Księgowości    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogłoszeń na Portalu Rekrutacyjnym Praca.pl

Jakiej wielkości firmy poszukują pracowników? Na to pytanie można odpowiedzieć: Każda firma.  Szczegółowo wyniki badań pokazują, że firmy zatrudniające od 51-250 pracowników stanowią najliczniejszą grupę poszukujących do pracy. Następnie od 11 do 50 pracowników i od 500 do 1000 osób. Reasumując rynek pracy opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach, które mają największy udział w tworzeniu PKB.

Trzeci obszar lojalności to kultura organizacyjna i wynikająca z niej  umiejętność zarządzania talentami. Zarządzanie Talentami polega na umiejętności rozpoznania silnych stron każdego z pracowników oraz umiejętności dobrego dopasowywania obszarów odpowiedzialności oraz zlecanych zadań do talentów poszczególnych członków zespołu. Rolą przełożonych jest rozpoznawanie, rozwijanie i właściwie wykorzystywanie w codziennej pracy silnych stron swoich podwładnych. Obecnie termin „zarządzanie Talentami” nabiera coraz większego znaczenia, gdyż organizacje na całym świecie mają coraz więcej problemów ze znalezieniem i zatrzymaniem u siebie właściwych ludzi. Szybki rozwój portali internetowych zapewnia pracownikom coraz łatwiejszy, stały dostęp do informacji o atrakcyjnych ofertach pracy w kraju i za granicą. Stanowi to coraz większe i coraz bardziej realne zagrożenie odpływu talentów z firm, które niedostatecznie dbają o rozwój i satysfakcję swoich Pracowników.

Najskuteczniejsi liderzy wiedzą, że umożliwianie ludziom wykonywania tego, co naprawdę lubią i chcą robić w organizacji, w czym czują się dobrzy i niemalże niezastąpieni - zwiększa motywację, zaangażowanie, lojalność pracowników oraz znacząco poprawia osiągane przez firmę wyniki.
Zarządzanie Talentami to ciągła dbałość o realizację celów rozwojowych oraz biznesowych każdego z pracowników.  Odpowiedzialność za proces zarządzania talentami leży w rękach menedżerów. Liderzy, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki, wiedzą, że każdy pracownik jest inny, potrafią rozpoznawać, co jest ważne dla każdego z ich podwładnych, co każdy z członków ich zespołu lubi i potrafi robić najlepiej, czego może uczyć innych, w czym i kiedy potrzebuje pomocy. W ten sposób budują entuzjazm, lojalność oraz zaangażowanie swojego zespołu.

Cookies

Ta strona używa cookies. Jeśli tego nie akceptujesz zmień ustawienia przeglądarki.